XXX. Magyar Radiológus Kongresszus

On-line, 2021. június 17-19.

1. Szekció: Intervenciós radiológia

S01.09: Kezdeti tapasztalataink az iliaca bifurkációs stentgraftok alkalmazásával

Süvegh András 1, Szentiványi András 1, Borzsák Sarolta 1,2, Csobay-Novák Csaba 1,2
1 Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
2 Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Semmelweis Aortacentrum

Összefoglaló szövege

Bevezetés: Az arteria iliaca communis (AIC) aneurysmák ellátása elsősorban endovaszkulárisan történik. A nemzetközi guideline-ok az iliaca interna megtartását ajánlják, melynek legjobb módja az iliaca bifurcatiós eszközök (iliac branch device – IBD) implantációja. Számos nemzetközi tanulmány számolt be ezen graftok rövid- és hosszútávú kimeneteléről, jelen vizsgálatunk célja, hogy magyar populáción is igazoljuk az IBD-k alkalmazásának sikerét.
Módszerek: A Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán 2010-2020 között IBD implantáción átesett betegek adatainak retrospektív elemzését végeztük, összegyűjtve a releváns klinikai adatokat és a képalkotó kontroll vizsgálatok eredményeit.
Eredmények: Összesen 31 beteg (27 férfi, átlagéletkor: 67,5 ± 8,7 év) endovaszkuláris ellátása történt meg, 33 IBD implantációjával. Az átlagos követési idő: 20,4 ± 26,7 hónap volt. Technikai sikert 29 (93,5%) betegnél sikerült elérni, két betegünknél 30 napon belüli occlusio történt. Perioperatív halálozás vagy sebészi konverzió nem történt. Az utánkövetés során 4 (12,9%) beteg esetében észleltünk occlusiot, 3 (9,67%) arteria iliaca interna és 1 (3,23%) arteria iliaca internát, externát és communist egyaránt érintő elzáródás igazolódott, míg reintervencióra 4 (12,9%) betegnél került sor. A követési időszak alatt 2 (6,45%), az aortabetegséggel nem összefüggő haláleset történt.
Következtetések: Közel két éves átlagos utánkövetésünk során kiváló technikai sikerarányt, jó nyitvamaradást és alacsony reintervenciós rátát találtunk, ami a beavatkozás hosszú távú sikerét támasztja alá.

Kulcsszavak: iliaca aneurysma, iliaca bifurcatiós eszköz, occlusio, reintervenció, hosszú távú